STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OSTROŻANY

p o w r ó t
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany
Ostrożany 16
17 - 312 Drohiczyn
Tel/fax 85 655 10 09
szkolaostrozany@wp.pl
NIP : 5441536353
REGON: 200752248
                                                                                                                                                                                                                                Ostrożany dn. 18.07.2014 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany projektu nr WND-POKL.09.01.01.-20-320/13
"Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrożanach" w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przedkładamy Państwu zapytania ofertowe nr 1, 2, 3 /2014/9.1.1. POKL na wyposażenia oddziału przedszkolnego w ramach projektu.

Zapraszamy Państwa do składania oferty.                 
                                                                                                                          Lidia Dorota Nagórna
                                                                                                                                                                          .................................................................
                                                                                                                                                                 Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany

                                                                                                                                                                                               Jolanta Półtorak
                                                                                                                                                                          ...................................................................
                                                                                                                                                               Sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany
Zapytanie ofertowe nr 1/2014/9.1.1 POKL
Zapytanie ofertowe nr 2/2014/9.1.1 POKL
Zapytanie ofertowe nr 3/2014/9.1.1 POKL


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy "Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrożanach" w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nr WND-POKL.09.01.01-20-320/13