Samorząd Uczniowski w SP w Ostrożanach

p o w r ó t
 
 
 
Kto tworzy Samorząd Uczniowski?
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności
 
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Ostrożanach
  I. CELE SAMORZĄDU
 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
 4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
  II. ZADANIA SAMORZĄDU.
 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.
 2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych.
 5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno - użytecznej w środowisku.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.
  III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU.
 1. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
 3. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.
  IV. ORGANIZACJA SAMORZĄDU.
 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 2. Samorząd uczniowski działa w ramach następujących sekcji:
  • SEKCJA NAUKOWA - zadaniem tej sekcji jest organizowanie doraźnej, koleżeńskiej pomocy w nauce, pomocy w organizowaniu odczytów, wycieczek itp. Sekcja nauki pomaga także przy organizowaniu kółek zainteresowań.
  • SEKCJA PORZĄDKOWA - prowadzi przeglądy i konkursy czystości i porządku, dyżury, apteczkę, organizuje prace związane z utrzymaniem porządku i higieny w szkole.
  • SEKCJA KULTURALNO - OŚWIATOWA - pomaga w organizowaniu uroczystości szkolnych, zespołów tanecznych, dekoratorskich i recytatorskich.
  • SEKCJA SPORTOWA - pomaga w organizowaniu życia sportowego szkoły: rozgrywki klasowe, wycieczki o charakterze sportowym, imprezy sportowe.
 3. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie ogółu ich członków.
 4. Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządu szkolnego - uczniowskiego i komisje rewizyjne.
 5. Strukturę organizacyjną rad samorządów uczniowskich i komisji rewizyjnych oraz liczbę ich członków ustanawia zebranie ogółu członków samorządów zgodnie z potrzebami i możliwościami.
 6. Rady samorządów realizują zadania określone w rozdz. II i korzystają z uprawnień zawartych w rozdz. III. Komisje rewizyjne czuwają nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi samorządu.
 7. Kadencja rad samorządów i komisji rewizyjnych trwa przez okres roku szkolnego.
 8. Samorządy mogą powoływać SĄD KOLEŻEŃSKI do rozpatrywania konfliktów.
 9. Rady samorządów i komisje rewizyjne współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły.
 10. Rady samorządów i komisje rewizyjne informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania.
  V. FUNDUSZE SAMORZĄDU.
 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.
 2. Dysponentami funduszy są rady samorządu.
 3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z kwot uzyskiwanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę, z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, a także ze środków przekazywanych przez władze szkoły, radę rodziców.
 4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce budżetowej.
  VI. OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZĄDU.
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.
 3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.
 4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
 5. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.
 6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.
  VII. OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.
 2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych.
 3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 4. Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.
 

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Ostrożanach w roku szkolnym 2019/2020
 
Przewodniczący: Karolina Tomala
Zastępca przewodniczącego: Jakub Wasilewski
Skarbnik: Jakub Koczewski
Sekcja porządkowa: Michał Twarowski, Hubert Kryński, Jakub Klepacki
Sekcja naukowa: Julia Antoszuk, Magda Jaroć, Krystian Łuczaj
Sekcja sportowa: Julia Ryć, Tymoteusz Wilgatek, Konrad Koczewski
Sekcja kulturalno - oświatowa: Dominika Koczewska, Małgorzata Tomala, Agata Kryńska